innenüüsa
Friday, April 21, 2017
  ghoorneta
i schwarzen chlekken griennem miesch
in graawwen grotzen tirrem rag
brieled d läärri lached ds ggol
angschd im fee – dem hirt wurd bang

galschter gälled fäkken schlään
en meitlischoos hed dar im schweis
am chriizwäg chrääjen wiiber wild

hirten rappen hieten welf
 
Comments: Post a Comment<< Home

ARCHIVES
July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / December 2007 / May 2010 / July 2010 / April 2017 /


Powered by Blogger