innenüüsa
Thursday, December 20, 2007
  Firstigen
frii ir wand
u ganz allenggen
schwarza chalch
u troges iisch

frii ir wand
u niid waa läärri
teiff i schätten
d hoffnig schwiind

frii ir wand
i trogner liebi
där waa gschworen
däär isch ghiid

frii ir wand 
u ganz allenggen
ob is liechteds
mier wurd's ang
 
Comments: Post a Comment<< Home

ARCHIVES
July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / December 2007 / May 2010 / July 2010 / April 2017 /


Powered by Blogger