innenüüsa
Thursday, December 20, 2007
  Firstigen
frii ir wand
u ganz allenggen
schwarza chalch
u troges iisch

frii ir wand
u niid waa läärri
teiff i schätten
d hoffnig schwiind

frii ir wand
i trogner liebi
där waa gschworen
däär isch ghiid

frii ir wand 
u ganz allenggen
ob is liechteds
mier wurd's ang
 
Saturday, December 08, 2007
  nu eis e schrid
gaan dir fiischter gassi
schäärbi, töin u blüod
daa isch kei liebi mee
nummen läärri schwarzi wüod

...nu eis e schrid, chun, nu eis e schrid....

gaan dir schnee u näbel
d öigen blind vum gjur
daa isch keis zil, kei wäg
nummen iischechaalti angschd

...nu eis e schrid, chun, nu eis e schrid...

gaan desab dir sumpf und gschletter
nass u mied u chrumm
daa isch kei stolz, kei chrafd
und alls tüod numme wee

...nu eis e schrid, chun, nu eis e schrid
 

ARCHIVES
July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / December 2007 / May 2010 / July 2010 / April 2017 /


Powered by Blogger